AFSPRAAK MAKEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vision4Movement

1. Definities

 1. U: de zakelijke of particuliere (potentiële) opdrachtgever, patiënt, cliënt en/of koper van een dienst en/of product van Vision4Movement;

 2. Vision4Movement: opdrachtnemer, verkoper, dienstverlener, een eenmanszaak gevestigd te Bodegraven, KvK-nummer 62280813;

 3. Dienst: advies, training, behandeling en/of coaching op het gebied van zitten, rugklachten en fysiotherapie;

 4. Product: een aan een dienst gerelateerd product, waarbij Vision4Movement tussenpersoon of verhuurder is, geen leverancier;

 5. Overmacht: een niet aan Vision4Movement toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast, niet beschikbaar zijn van een product), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Vision4Movement kan worden gevergd;

 6. Schriftelijk(e):per brief, orderbevestiging, afleverbon, e-mail, fax, text-of whatsapp-bericht.

2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, die ontstaat nadat u een offerte van Vision4Movement ondertekent, als u zich heeft aangemeld voor een dienst of als een behandeling gestart is.

 2. Voor aanvang van een dienst bespreekt Vision4Movement de tarieven en een globale indicatie van de duur en de frequentie van het behandeltraject.

 3. Een offerte of aanbieding zonder uiterste acceptatiedatum vervalt na drie maanden.

 4. Vision4Movement kan niet aan een offerte, vermelde prijs of aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.

 5. Voorafgaand aan een behandeling kan een anamnese/screening plaatsvinden om te kijken welke dienst of welk product u nodig heeft en welk behandelplan moet worden opgesteld. Bij een intake gaat Vision4Movement er vanuit dat u juiste en volledige informatie verstrekt en dat u zich houdt aan normale hygiënische voorschriften.

 6. Bij een dienst gaat Vision4Movement met u een inspanningsovereenkomst aan, geen resultaatsovereenkomst. Resultaat kan niet worden gegarandeerd, omdat dat te veel afhankelijk is van factoren die Vision4Movement niet kan beïnvloeden.

 7. Bij strijdigheid tussen afspraken of voorwaarden geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

 8. Bij nietige over vernietigde bepalingen uit het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen van toepassing en komen Vision4Movement en u vervangende bepalingen overeen, rekening houdend met de context van de overige bepalingen.

 9. Vision4Movement wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk af.

3. Verhoging van prijzen, tarieven en kosten

Vision4Movement mag de prijzen, tarieven en kosten redelijkerwijs verhogen als een contract langer dan een jaar duurt of als een verhoging voortvloeit uit een wet of regelgeving of uit een stijging die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was.

4. Uitproberen en annuleren

 1. U kunt een product via Vision4Movement uitproberen of huren. Vision4Movement en u maken bij uitproberen schriftelijke afspraken over bezorging en terug-bezorging, de hoogte en betaling van de borgsom en/of huur en overige voorwaarden en kosten.

 2. Annuleren kan alleen schriftelijk.

 3. Het sturen van een andere, vervangende deelnemer aan een workshop staat niet gelijk aan annuleren en kan alleen plaatsvinden in overleg met Vision4Movement.

 4. Bij het annuleren van een gemaakte behandel- of begeleidings-afspraak worden geen kosten doorberekend wanneer dat acht uur (of eerder) vóór de afspraak plaatsvindt. Bij annuleren van een behandel- of begeleidings-afspraak korter dan acht uur vóór het afspraaktijdstip, rekent Vision4Movement 100% van het afgesproken bedrag van die afspraak.

 5. Bij het annuleren van een andere soort afspraak dan een behandel- of begeleidings-afspraak brengt Vision4Movement het volgende in rekening:

  • bij annuleren vijf werkdagen (of eerder) vóór de afspraakdatum: geen kosten;

  • bij annuleren tussen vijf werkdagen en 24 uur voor het afspraaktijdstip: 75% van het afgesproken bedrag;

  • bij annuleren 24 uur of later vóór het afspraaktijdstip of als u of een (vervangende) deelnemer niet verschijnt op een afspraak: 100% van het afgesproken bedrag.

 6. Vision4Movement kan een dienst annuleren bij twee deelnemers of minder.

5. Overmacht

 1. In geval van tijdelijke overmacht komt Vision4Movement de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

 2. Vision4Movement en u kunnen na overmacht de overeenkomst samen herzien of ontbinden.

6. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de diensten van Vision4Movement zijn van Vision4Movement. Deze diensten mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vision4Movement niet worden bewerkt, verspreid of verveelvoudigd.

7. Betaling

 1. Als Vision4Movement een deel van een dienst of product heeft geleverd, mag Vision4Movement dat deel factureren.

 2. Vision4Movement bepaalt hoe betaling en facturering plaatsvindt (vooraf, achteraf, per dienst, per maand).

 3. De facturen bevatten, indien noodzakelijk gegevens die nodig zijn voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

 4. De factuurtermijn is veertien dagen of (contant) voor de start van de volgende behandeling.

 5. Bij niet tijdige betaling ontvangt u na twee weken een aanmaning. Bij niet-betaling betaalt u daarna 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40,00 extra als buitengerechtelijke invorderingskosten. Betaalt u dan nog niet, dan betaalt u ook de gerechtelijke proceskosten.

 6. Bij niet tijdige betaling haalt Vision4Movement een product op uw kosten terug en/of heeft Vision4Movement het recht uw behandeling niet te starten of voort te zetten.

 7. Uw betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een beroep op garantie, het (deels) annuleren van een geplaatste order of het indienen van een klacht en/of bezwaar.

 8. Als u schriftelijk niet anders aangeeft, zijn het factuuradres en het afleveradres het zelfde.

 9. In geval van (de aanvraag van) surseance van betaling of faillissement van u, meldt u dat onmiddellijk aan Vision4Movement en mag Vision4Movement de verplichtingen opschorten.

 10. Zolang u een product nog niet (volledig) betaald heeft, blijft Vision4Movement eigenaar ervan en mag u dit product niet op enige wijze bezwaren of aan een derde in gebruik geven.

 11. U bent verplicht niet volledig betaalde producten van Vision4Movement herkenbaar op te slaan.

8. Aansprakelijkheid

 1. De oefeningen, adviezen en tips die Vision4Movement geeft zijn met zorg samengesteld. Indien u problemen ervaart met de uitvoering hiervan dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met Vision4Movement. Vision4Movement kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade voor zover die het gevolg is van opzet of roekeloosheid van Vision4Movement.

 2. Bij schade als gevolg van een via Vision4Movement geleverd product, dient u zich te wenden tot de leverancier. Bij schade als gevolg van een bij Vision4Movement gehuurd product, dient u zich te wenden tot Vision4Movement.

 3. Vision4Movement is niet aansprakelijk immateriële schade, gevolgschade en andere indirecte schade (zoals gederfde inkomsten, stagnatieschade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers).

 4. Vision4Movement is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of de gevolgen van door u onjuiste, onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie die van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 5. De aansprakelijkheid van Vision4Movement bedraagt maximaal het laagste van deze twee bedragen: (1) de factuurwaarde van de betreffende order of de lopende maand of (2) het bedrag dat de aansprakelijkheids- verzekeraar van Vision4Movement uitkeert, met daarbij opgeteld het eigen risico van Vision4Movement.

9. Persoonsgegevens

Vision4Movement vraagt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens alleen voor zover en voor zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (behandeling, training, de koop, het transport, de betaling, de garantie, etc.) en gaat daar uiterst vertrouwelijk mee om. Naast deze algemene voorwaarden verstrekt Vision4Movement een aparte, uitgebreidere privacyverklaring.

10. Klachten en toepasselijk recht

 1. U dient een klacht, gebrek of bezwaar over/van een dienst, service of factuur van Vision4Movement binnen 14 dagen na constatering schriftelijk en gemotiveerd te melden bij Vision4Movement. Daarbij dient u Vision4Movement voldoende tijd en toegang te bieden om uw klacht te onderzoeken en eventueel op te lossen. Wordt uw klacht niet naar behoren afgehandeld, dan kunt u zich daarna wenden tot de klachtenprocedure van de brancheorganisatie KNGF, waarbij Vision4Movement is aangesloten.

 2. Op overeenkomsten met Vision4Movement is Nederlands recht van toepassing.