AFSPRAAK? BEL: 06-42627101

Privacyverklaring

Algemene Inleiding

Vision4Movement hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, uw gezondheidsgegevens en uw overige vertrouwelijke informatie. Vision4Movement gaat daar zeer zorgvuldig mee om. Daarom, en in verband met de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG), verstrekt en hanteert Vision4Movement deze privacyverklaring.

Met welk doel?

Persoonsgegevens worden door Vision4Movement met deze doelstellingen verwerkt:

 • Verbetering van uw gezondheid;

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de behandeling, diensten of producten;

 • Uitvoeren van een behandeling of opdracht.

Op welke grondslag?

De grondslag voor verwerking van uw gegevens is gelegen in de tussen u en Vision4Movement, naar aanleiding van uw aanvraag, gesloten overeenkomst of in een wettelijke verplichting.

Welke gegevens?

Vision4Movement kan deze persoonsgegevens van u (en, indien noodzakelijk, van uw partner en/of gezinsleden) vragen:

 • Voornamen en voorletters;

 • Achternaam inclusief voorvoegsels;

 • BSN;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Huisarts;

 • Zorgverzekering en polisnummer;

 • (Para)medische, fysieke en/of psychologische en sociale gegevens;

 • Financiële gegevens;

 • Identiteitsbewijs.

Voor de uitvoering van een behandeling maakt Vision4Movement gebruik van een elektronisch patiënten dossier (EPD). Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd.

Waar heeft u, als betrokkene, recht op?

Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u recht op:

 • informatie, inzage, correctie, aanvulling

 • verwijdering, afscherming, beperking, verzet

 • overdraagbaarheid

 • intrekking van eerder gegeven toestemming

U kunt naleving van dit recht verzoeken via info@vision4movement.nl.

Let wel: er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Vision4Movement aan een verzoek van u of van een betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven vanwege de medische geheimhoudingsplicht en/of wettelijke bewaartermijnen.

Hoe lang bewaart Vision4Movement gegevens?

De Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) schrijft voor dat er een medisch dossier wordt bijgehouden (dat is een AVG-grondslag) en dat deze voor 15 jaar na afsluiting van een behandeling wordt bewaard. Eventuele gespreksaantekeningen op papier worden vernietigd na verwerking in het EPD.

Is géén sprake van een medisch dossier, dan verwijdert Vision4Movement uw gegevens zo snel mogelijk, uiterlijk vijf jaar na het laatste contact.

Hoe beveiligt Vision4Movement uw gegevens?

Vision4Movement treft doorlopend passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Vision4Movement gebruikt de Web Applicatie van James Software BV ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de invoer en verwerking van gewone persoons gegevens en gezondheidsgegevens van natuurlijke personen. Vision4Movement heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst met James Software BV.

Vision4Movement maakt gebuik van het CRM systeem PerfectView om persoonsgegevens te beheren ten behoeve van relatiebeheer als ondersteuning in de uitvoering van haar bedrijfsprocessen. Vision4Movement heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Perfect View BV.

Deelt Vision4Movement uw gegevens met derden?

Vision4Movement deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als (en voor zover) dat noodzakelijk is voor uitvoering van de met u gemaakte afspraken of als dat moet op grond van een wettelijke plicht.
Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Vision4Movement zijn verplicht tot uiterste geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, behoudens voor zover een bij, of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht.

Persoons en gezondheidsgegevens van patiënten worden door Vision4Movement niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Vison4Movement zal indien u dat wenst uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling via een rapportage.

Aanpassen van deze privacy-verklaring

Dit privacy statement is vastgesteld medio 2018. Vision4Movement heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u mailen met info@vision4movement.nl.